Logo Yarışması

“TASARIMDA ATILIM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU LOGO TASARIMI YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

  1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Konu: “Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu İçin Logo Tasarımı”

Amaç: Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu’nun kimliğini yansıtacak bir logo      tasarlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, topluluğun ulusal ve uluslararası        arenada temsil edilmesi amacına yönelik olarak tasarımlar elde etmek              amaçlanmaktadır.

 

  1. YARIŞMAYA KATILIM VE TEKNİK KOŞULLAR

2.1.         Yarışmaya, Bireysel ya da ekip olarak Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri katılabilirler. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla yarışmaya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin şartnamede belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Ekip olarak katılma durumunda Başvuru Formun’u 

Doldururken her bir ekip üyesi için 1 adet doldurulup kapalı zarfa konulmalıdır.

2.2.         Katılım ücretsizdir.

2.3.         Yarışmacılar en fazla dört ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler.

2.4.         Teslim edilen tasarımın özgün olduğu, tasarımcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiş sayılır, bu hususta tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

2.5.         Yarışmaya teslim edilen tasarım(lar) geri çekilemez.

2.6.         Tasarımlar; Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu tarafından istenilen her yerde kullanılabilir, yarışmacıların telif hakkı talep etme hakları bulunmamaktadır.

2.7.         Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu, yarışmaya katılan ve/veya seçilen tasarımı kullanıp kullanmamakta serbesttir.

2.8.         Tasarım, bir adet A4 kağıda basılı halde ve bir CD ya da DVD ile teslim edilecektir:

. Tasarım; A4 kağıda, uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek şekilde renkli olarak basılacaktır. Aynı A4 kağıdın alt kısmına, tasarımın siyah-beyaz hali ve renkli tasarımın negatif kullanımı; renkli logonun % 25 oranlı ölçeğinde yerleştirilip, çıktı alınarak teslim edilecektir. Örneğin;

2.9.         Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış olması, tasarımlara yönelik tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.

2.10.      Yarışmayı açan Tasarımda Atılım Topluluğu yeterli katılım olmadığını düşünür ise

Yarışma koşullarında değişiklik yapma yada iptal etme hakkına sahiptir

 

  1. TASARIMLARIN TESLİM BİÇİMİ

3.1.         Tasarıma katılımcı tarafından bir rumuz verilmesi gerekmektedir. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar her tasarım için farklı rumuz kullanmalıdırlar.

3.2.         Rumuz, paket üzerine ve CD yada DVD’nin üzerine, tasarım çıktısının da arkasına yazılmalıdır. Tasarım çıktısı bir A4 şeffaf poşete konulmalıdır.

3.3.         Her tasarım için ayrı bir kapalı zarf düzenlenmelidir. Kapalı zarfın üzerinde, katılımcının tasarımı için kullandığı “RUMUZ” ile “TASARIMDA ATILIM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU LOGO TASARIM YARIŞMASI” ibaresi bulunmalıdır. Bu zarfın içine aşağıda bulunan ‘TASARIMDA ATILIM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU LOGO TASARIMI YARIŞMASI BAŞVURU FORMU’ koyulmalı ve zarf kapatılmalıdır.

Zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içine ekte sunulan katılımcı formu konulmalıdır.

3.4.         Zarflar üzerine yazılacak rumuz bir isim belirtmemelidir. Katılımcıların 6 haneli bir       rumuz belirtmeleri beklenmektedir. Bu altı hanenin 4 tanesi harf 2 tanesi rakam           şeklinde olmalıdır. Örneğin;

A2B1CD

ABCD21

12ABCD

3.5.         Başvurular 13.03.2017 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar              yarışma katılım koşullarına uygun olarak 24.03.2017 tarihi saat 17:00’ye kadar            Topluluk Yönetim Kuruluna elden teslim edilebilir.

 

 

 

  1. KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL HAKLAR

4.1.         Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını, Topluluğun her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, yazışma ve web sayfasında Topluluk tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu’na tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu’na ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu’nu yetkili kılarak, tasarımların şartnamede belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2.         Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu, yarışmaya katılan ve/veya seçilen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilme ve yayınlayabilme hakkına sahiptir.

4.3.         Seçilen tasarımlar veya bir diğer tasarımın Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu logosu olarak kullanılmasına karar verilmesi durumunda, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma sahibinden uygulamada teknik destek istenebilir. Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.

4.4.         Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Öğrenci Topluluğu teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.

4.5.         Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

 

  1. YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma İlan Tarihi: 14.03.2017

Son Teslim: 24.03.2017

Başvuruların Değerlendirilmesi: 25.03.2017 - 30.03.2017

Başvuruların oylamaya sunulması: 03.04.2017

Sonuçların açıklanma tarihi: 06.04.2017

 

       6.       TESLİM:

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi giriş kapısının yanına                                    kurulan sandığa zarflar atılmalıdır.

 

7.     SEÇİM:

6.1.         Teslim edilen tüm başvuruları yarışmaya katılma hakkı olmayan Tasarımda Atılım         Topluluğu yönetim Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

6.2.         Gelen tüm başvurular içerisinden Yönetim Kurul Üyeleri tarafından eleme yapılarak 5                 adet logo seçilecektir. Seçilen 5 logo belirtilen tarihte açık oylamaya çıkartılacaktır.

6.3.         Açık oylama sonrasında “tasarımda atılım topluluğu yönetim kurulu üyeleri tarafından              oylar sayılacak. Belirtilen tarihte 1. duyrulacak. Ödülü verilecektir.

 

       8.       ÖDÜL:

Yarişmayi kazanan logo sahibine “150 (yüzelli) tl” para ödülü verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASARIMDA ATILIM ÖĞRENCİ TOPLULUĞU LOGO TASARIMI YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

 

Rumuz:

Ad / Soyad:

Öğrenci No:

Telefonlar GSM No:

E-posta adresi

Yarışma şartnamesindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Topluluğu’na süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Topluluğu’na tam lisans verdiğimi kabul ederim. Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Topluluğu tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Topluluğu eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Atılım Üniversitesi Tasarımda Atılım Topluluğu adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

……….. / ……….. / 2014

Ad / Soyad / İmza (El yazısıyla)

 

 

 

 

 

 

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve üzerinde yalnızca rumuzunuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf, kapalı olarak tasarımların olduğu dosyaya konmalıdır.